வாராந்த குர்ஆன் விளக்கவுரை தப்ஸீர் செய்வதன் முக்கியத் வாராந்த குர்ஆன் விளக்கவுரை தப்ஸீர் செய்வதன் முக்கியத்துவம்

Your browser does not support the video tag.

எங்கள் கல்லூரி வாசிகசாலையின் ஒரு பகுதி….

எங்கள் கல்லூரி வாசிகசாலயைின் ஒரு பகுதி…. صورۃ من مكتبۃ معهدنا نفع اﷲ بها اللهم علمنا منها ما جهلنا وذكرنا فيها ما نسينا. حفظ الله شيخنا الاستاذ انصار التبليغي وبارك في علمه وفي جهوده يا رب .