வாராந்த மன்ற அறிவுரையிலிருந்து .. ( உம்மு ஹாலித் ஷரயியா)