வாராந்த குர்ஆன் விளக்கவுரை தப்ஸீர் செய்வதன் முக்கியத் வாராந்த குர்ஆன் விளக்கவுரை தப்ஸீர் செய்வதன் முக்கியத்துவம்